Algemene voorwaarden

Deze pagina weergeeft de algemene voorwaarden van De Leefstylist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 67034268.

De Leefstylist en Cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. Behandelingen kunnen reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangen deze niet. In het geval van ziekte of gezondheidsklachten, raadpleeg altijd ook een arts.

Artikel 1. Definities
  • 1.1. De Leefstylist: Anouchka González Perich, handelend als zelfstandig gevestigde voedings- en leefstijlspecialist die consulten en advies biedt zowel op locatie als op afstand via telefoon of videoverbinding.
  • 1.2. Cliënt: de natuurlijke persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die De Leefstylist opdracht heeft gegeven tot het verrichten van consulten/advieswerkzaamheden.
  • 1.3. Consultlocatie: de locatie waar De Leefstylist consulten aanbiedt, zowel in persoon als op afstand via telefoon of videoverbinding.
  • 1.4. Arts: de huisarts of medisch specialist die de Cliënt heeft doorverwezen naar De Leefstylist.
Artikel 2. Algemeen

De Leefstylist verstrekt advies aan de Cliënt op de aangegeven Consultlocatie. Elke wijziging van de Consultlocatie wordt onmiddellijk aan de Cliënt meegedeeld. De Leefstylist behoudt zich het recht voor om consulten op de Consultlocatie aan te bieden, zowel in persoon als online, afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van de Cliënt. 

Artikel 3. Basis

De Leefstylist kan advies en begeleiding bieden aan de Cliënt op persoonlijke basis, zowel op locatie als online. Dit kan zowel op eigen initiatief van de Cliënt als op verwijzing van een arts zijn. In het geval van een verwijzing houdt De Leefstylist de verwijzende arts op de hoogte van de voortgang. Cliëntgegevens worden niet zonder toestemming van de Cliënt of de arts aan derden verstrekt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd op de Consultlocatie aanwezig te zijn, dient hij/zij/die De Leefstylist zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij verhindering binnen 24 uur voor de afspraak, of indien er geen bericht van verhindering wordt gegeven, behoudt De Leefstylist zich het recht voor om de kosten voor de afspraak in rekening te brengen, ongeacht of deze in persoon of online plaatsvindt. 

Artikel 5. Tarieven

Vóór de aanvang van de dienstverlening zal De Leefstylist de tarieven mondeling of schriftelijk aan de cliënt mededelen. Deze tarieven zijn exclusief btw, gezien De Leefstylist onder de Kleineondernemersregeling (KOR) valt en daarmee vrijgesteld is van btw. De Leefstylist behoudt het recht om tariefwijzigingen door te voeren als gevolg van onvoorziene prijsverhogende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6. Intellectueel Eigendom

De Leefstylist behoudt te allen tijde alle rechten op adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, en gerelateerde informatie, zelfs indien hiervoor kosten zijn berekend of verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op verzoek van de Cliënt. De genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van De Leefstylist niet worden gekopieerd, verstrekt aan derden, bekendgemaakt, of voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke zijn overeengekomen. 

Artikel 7. Betaling

Betaling aan De Leefstylist dient plaats te vinden via overschrijving. De Cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De rekening dient binnen zeven dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is De Leefstylist gerechtigd om het factuurbedrag te verhogen met €10,00 administratiekosten per veertien dagen. Indien de nota na zestig dagen niet is voldaan, heeft De Leefstylist het recht om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente en alle kosten verbonden aan de inning van de vordering in rekening te brengen, inclusief incassokosten en gerechtelijke kosten. 

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de Werkzaamheden

De Leefstylist behoudt het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, buiten haar controle of niet bekend bij aanvang van de begeleiding, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Bij blijvende onmogelijkheid tot nakoming kan de overeenkomst worden ontbonden voor het nog niet nagekomen deel, zonder recht op schadevergoeding voor beide partijen. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van De Leefstylist is resultaatgericht, maar resultaten worden niet gegarandeerd. De Leefstylist sluit aansprakelijkheid uit voor schade, letsel, of ziekte voortvloeiend uit de opvolging van haar adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van haar kant. De aansprakelijkheid is beperkt tot tweemaal het tarief van één consult van 30 minuten, indien de verzekeraar niet uitkeert. Bedrijfsschade, inkomstenverlies, en soortgelijke schade worden niet vergoed. De Leefstylist is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie die voortvloeit uit verzwegen gezondheidsaspecten.